Javascript de bir dizi içinde basit bir şekilde arama işlemi

Dizi İçerisinde Arama İşlemi

Javascript de diziler için kullanılan popüler fonksiyonlar
find,indexOf
var dizi  = [‘elma’,’armut’,’portakal’];  // Alışveriş listemiz
var sonuc = dizi.indexOf(‘portakal’); // Sonuç = 2
var dizi  = ['elma','armut','portakal'];
var sonuc = dizi.find(s=>s=='portakal'); // Sonuç = portakal
var dizi = [
{isim:"Soner", not:65},
{isim:"Kadir", not:64},
{isim:"Ali", not:70},
{isim:"Kağan", not:20}
];
var sonuc = dizi.find(s=>s.isim=="Soner");

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store