Golang projenin linux sunucuda deploy işlemi

Bugün Golang ile yazılmış bir projeyi sunucuda nasıl çalıştırırız kısaca ona deyineceğim.

Öncelikle projemizi sunucuya yükleyelim.Daha sonra gereklilikleri yüklemek için

komutunu çalıştırdıktan sonra main.go dosyasının bulunduğu dizine gelip projeyi build alalım.

NOT: Burada belirtiğimiz webpage yi siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz, projeyi bu isim üzerinden çalıştıracağız.

Şimdi denemek için deploy ettiğimiz projeyi çalıştıralım.Bunun için sadece projenin ismini yazmanız yeterli.
Örneğin yukardaki projeye göre ./webpage komutu.

Projeyi bu şekilde çalıştırdığımız zaman terminali kapatırsak projemizde durur.Bu sebeple projemizi servis olarak arkaplanda çalıştırmalıyız. Bunun için /etc/systemd/system dizinine gidip bir servis dosyası oluşturalım.

Bu dosyanın içerisine aşağıdakileri yapıştıralım.

Dosyayı kaydedip kapatalım. Şimdi ayarların geçerli olabilmesi için sunucumuzu yeniden başlatalım.

Sunucu yeniden başlatıldıktan sonra tekrar /etc/systemd/system dizine gidelim. Şimdi sıra geldi bu servisi aktif hale getirmeye

Daha sonra aktif hale getirdiğimiz servisi çalışır duruma getirelim.

Tüm ayarlarımız bu kadar şimdi servisin durumunu kontrol edelim

Eğer servis çalışır durumda ise bir problem yok demektir ve gerekli ayarların geçerli olması için sunucumuzu yeniden başlatalım.

Sunucumuz ayağa kalktığında projemizin kendi portunda(benim projemde 8080) artık background da çalışan bir projemiz var.
😊😊😊

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store